Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

  ____________________________

Miejscowość, data

_________________________

Imię i nazwisko Konsumenta

__________________________
__________________________
Adres

MADERT,
Ul. Książek Stary 15
26-500 Szydłowiec,
e-mail: info@ikafelki.pl

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….……………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……………………..……………………..…

Data zawarcia umowy *) ………………………………………..……………………………………….

……………………………………
Podpis Konsumenta

 

*) dzień wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia
Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać. Można je wysłać e-mailem.